Fu Yu 4-0 Saki Tashiro 2016-11-11 13:30

Pts

Fu Yu
Saki Tashiro