Jodhpur Jodhana Royals 125/4,104/4 Udaipur Mewar Royals (Cricket) 2017-02-17 07:22