Corsa 12 Kawasaki 2021-09-15 09:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Prthivi 1.800
09/15 09:10
4.750
09/15 09:22
0 Zenno Michizane 1.952
09/15 09:10
7.000
09/15 09:22
1 Hakusan Top Y YANO Masashige Honda 2.050
09/15 09:21
2 Derma Kissho Yuya Yamazaki Naoki Machida 6.500
09/15 09:21
4 Asuka Hero Yoshihisa Suzuki Ryusei Nakagoshi 251.000
09/15 09:21
81.000
09/15 09:21
5 Peace Dance Kenichi Takatsuki Taito Mori 9.500
09/15 09:21
7.500
09/15 09:21
6 Outer Space Hitoshi Yagi Wataru Fujie 41.000
09/15 09:21
7 Deere Burio Yoshihisa Suzuki Hiroto Ito 101.000
09/15 09:21
8 Exceed Star Hiroaki Kawazu Kosuke Sakurai 121.000
09/15 09:21
81.000
09/15 09:21
10 Karyu Ukon Shoichi Hirata Yuki Furuoka 31.000
09/15 09:21
11 Sol Tierra Takayuki Hayashi Akira Harita 8.500
09/15 09:21